• Compound gauge 4" เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/2"
  2,170.00 ฿
  3,100.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 4" 0-6 bar เกลียวสแตนเลสออกล่าง 1/2"
  2,352.00 ฿
  3,360.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Compound gauge 4" เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/2"
  2,170.00 ฿
  3,100.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 4" 0-40 bar เกลียวสแตนเลสออกล่าง 1/2"
  2,352.00 ฿
  3,360.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 4" 0-250 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/2"
  2,338.00 ฿
  3,340.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Compound gauge 4" เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/2"
  2,170.00 ฿
  3,100.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Compound gauge 4" เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/2"
  2,170.00 ฿
  3,100.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Compound gauge 4" เกลียวสแตนเลสออกล่าง 1/2"
  2,660.00 ฿
  3,800.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 4" 0-60 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/2"
  2,338.00 ฿
  3,340.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 4" เกลียวสแตนเลสออกล่าง 1/2"
  2,352.00 ฿
  3,360.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 4" เกลียวสแตนเลสออกล่าง 1/2"
  2,352.00 ฿
  3,360.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 4" เกลียวสแตนเลสออกล่าง 1/2"
  2,352.00 ฿
  3,360.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 4" เกลียวสแตนเลสออกล่าง 1/2"
  2,352.00 ฿
  3,360.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 4" เกลียวสแตนเลสออกล่าง 1/2"
  2,352.00 ฿
  3,360.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Vacuum gauge 4" เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/2"
  2,170.00 ฿
  3,100.00 ฿  (-30%)

   

 • Pressure gauge 4" 0-40 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/2"
  1,925.00 ฿
  2,750.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 4" 0-100 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/2"
  2,338.00 ฿
  3,340.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 4" 0-25 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/2"
  1,925.00 ฿
  2,750.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 4" 0-6 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/2"
  1,925.00 ฿
  2,750.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 4" 0-10 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/2"
  1,925.00 ฿
  2,750.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 4" 0-16 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/2"
  1,925.00 ฿
  2,750.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 4" 0-16 kg/cm2 เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/2"
  1,925.00 ฿
  2,750.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 4" 0-160 PSI เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/2"
  1,925.00 ฿
  2,750.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 4" 0-300 PSI เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/2"
  1,925.00 ฿
  2,750.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Visitors: 94,863