• Pressure gauge 2.5" 0-250 kg/cm2 เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  560.00 ฿
  800.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Vacuum gauge 2.5" เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  686.00 ฿
  980.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-10 bar เกลียวทองเหลืองออกหลัง 1/4"(มีปีก)
  770.00 ฿
  1,100.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-60 bar เกลียวทองเหลืองออกหลัง 1/4"
  686.00 ฿
  980.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-25 bar เกลียวทองเหลืองออกหลัง 1/4"
  686.00 ฿
  980.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-16 bar เกลียวทองเหลืองออกหลัง 1/4"(มีปีก)
  770.00 ฿
  1,100.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-1 bar เกลียวทองเหลืองออกหลัง 1/4"
  686.00 ฿
  980.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-10 bar เกลียวสแตนเลสออกล่าง 1/4"
  1,239.00 ฿
  1,770.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-4 bar เกลียวสแตนเลสออกล่าง 1/4"
  1,239.00 ฿
  1,770.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-2.5 bar เกลียวสแตนเลสออกล่าง 1/4"
  1,239.00 ฿
  1,770.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-300 psi เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  560.00 ฿
  800.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-160 psi เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  560.00 ฿
  800.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-100 psi เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  560.00 ฿
  800.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-60 psi เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  560.00 ฿
  800.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-600 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  574.00 ฿
  820.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-400 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  560.00 ฿
  800.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-250 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  560.00 ฿
  800.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-160 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  560.00 ฿
  800.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-100 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  560.00 ฿
  800.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-60 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  560.00 ฿
  800.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-40 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  560.00 ฿
  800.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-25 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  560.00 ฿
  800.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-16 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  560.00 ฿
  800.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-10 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  560.00 ฿
  800.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก


Visitors: 94,869