• Vacuum gauge 2.5" เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  525.00 ฿
  750.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-10 bar เกลียวทองเหลืองออกหลัง 1/4"(มีปีก)
  595.00 ฿
  850.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-60 bar เกลียวทองเหลืองออกหลัง 1/4"
  525.00 ฿
  750.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-25 bar เกลียวทองเหลืองออกหลัง 1/4"
  525.00 ฿
  750.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-16 bar เกลียวทองเหลืองออกหลัง 1/4"(มีปีก)
  595.00 ฿
  850.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-1 bar เกลียวทองเหลืองออกหลัง 1/4"
  525.00 ฿
  750.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-10 bar เกลียวสแตนเลสออกล่าง 1/4"
  1,015.00 ฿
  1,450.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-4 bar เกลียวสแตนเลสออกล่าง 1/4"
  1,015.00 ฿
  1,450.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-2.5 bar เกลียวสแตนเลสออกล่าง 1/4"
  1,015.00 ฿
  1,450.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-300 psi เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  448.00 ฿
  640.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-160 psi เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  448.00 ฿
  640.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-100 psi เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  448.00 ฿
  640.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-60 psi เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  448.00 ฿
  640.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-600 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  574.00 ฿
  820.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-400 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  448.00 ฿
  640.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-250 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  448.00 ฿
  640.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-160 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  448.00 ฿
  640.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-100 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  448.00 ฿
  640.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-60 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  448.00 ฿
  640.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-40 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  448.00 ฿
  640.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-25 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  448.00 ฿
  640.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-16 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  448.00 ฿
  640.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-10 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  448.00 ฿
  640.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-6 bar เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  448.00 ฿
  640.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก


Visitors: 57,528